Článek 1 / Obecná ustanovení

Obchodní podmínky obchodu Sienne.cz,Petra Sobková, Na jarově 1960/13,Praha 3 Žižkov, 130 00, IČ 70757542 (dále jen „prodávající“) definují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím a to prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (www.sienne.cz).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílná součást kupní smlouvy. Jejich znění může prodávající změnit nebo doplňovat. Těmito ustanoveními nejsou dotčena žádná práva ani povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Článek 2 / Uzavření kupní smlouvy

Internetový obchod vystavuje zboží nabízené prodávajícím k prodeji, včetně uvedených cen. Ceny jsou zveřejněny včetně DPH. Nabídka prodeje tohoto zboží a jeho ceny zůstávají v platnosti po celou dobu, kdy jsou zobrazovány na internetových stránkách www.sienne.cz. Ustanovení tohoto článku však nijak neomezuje možnost prodávajícího kupní smlouvu uzavřít v provozovně prodávajícího. Veškeré nabídky prodeje zboží vystavené na internetovém obchodu jsou nezávazné a prodávající nemá povinnost uzavřít kupní smlouvu ohledem tohoto zboží.

K objednání zboží musí kupující vyplnit objednávkový formulář (dále jen „objednávka“). Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Kupující stvrzuje odesláním této objednávky, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem prodávajícího a souhlasí s nimi. Prodávající bezprostředně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou toto obdržení na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v této objednávce.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká obdržením přijetí objednávky (akceptací), které je od prodávajícího odesláno kupujícímu a to elektronickou poštou na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím.

Kupující dále bere na vědomí, že prodávající nemá povinnost uzavřít s kupujícím kupní smlouvu v případech, kdy již zboží bylo objednáno jiným kupujícím případně bylo zakoupeno v provozovně tohoto prodávajícího a informace uvedené v internetovém obchodě nebyly ještě aktualizovány; nebo s kupujícími, kteří již dříve porušily kupní smlouvu nebo obchodní podmínky.

Článek 3 / Zakázková výroba

V případě zakázkové výroby požadujeme předem zálohu ve výši 50% z celkové zakázky. Po zadání objednávky je možné její storno do 2 dnů - záloha je vrácena v plné výši, poté je záloha nevratná. Dodání  v případě zakázkové výroby je cca 14 dní. V případě delší doby dodání než garantované, vždy předem informujeme. Peníze nevracíme, pouze je možná výměna , pokud je zboží skladem.

Článek 4 / Platební podmínky

Cenu objednaného zboží včetně nákladů spojených s dodáním zboží dle kupní smlouvy (poštovné, balné) může kupující zaplatit prodávajícímu těmito způsoby:

A / v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

B / v hotovosti v případě zvolení osobního vyzvednutí zboží v provozovně prodávajícího na adrese Praha 5 - Slivenec, 154 00

C / bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 9881872001/5500 (Raiffeisenbank).

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.  

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen při uhrazení kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Zboží bude prodávajícím odesláno až po zaplacení ceny zboží včetně poštovného a balného.

Článek 5 / Převzetí zboží

Kupující je povinen překontrolovat stav zásilky při převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je kupující za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození je nutné s dopravcem sepsat protokol.

Podpisem dodacího listu při přebírání zboží kupující stvrzuje, že zboží bylo doručeno nepoškozené. Na reklamace poškození zboží po podpisu dodacího listu proto nemůže být později brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky smluvního přepravce.

Článek 6 / Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující – spotřebitel má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího, sienne@sienne.cz.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, nenošené, kompletní, neopotřebené a označené visačkou s unikátním kódem tak, jak bylo kupujícímu doručeno.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (včetně nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do 14 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím; ne však dříve než bylo zboží kupujícím prodávajícímu vráceno, či prokazatelně potvrzeno jeho odeslání zpět na adresu prodávajícího. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží kupujícím.

Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy podle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

Článek 7 / Záruka originality zboží a záruka na zboží

Reklamace se vyřizují v souladu s reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími právními předpisy.

Prodávající zaručuje, že veškeré zboží jím nabízené je originální. V případě prokázání opaku má kupující právo kdykoliv odstoupit od kupní smlouvy a dále má právo na vrácení plné výše kupní ceny včetně případného poštovného.

Článek 8 / Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních informací

E shop Sienne.cz, Petra Sobková, Na Jarově 1960/13, Praha 3-Žižkov, 130 00,I Č 70757542

1. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o Vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat , výjma emailové adresy na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožnuje zákon pokud tak neodmítnete.Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zaslání dopisu, emailu nebo pprokliknem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adersa bude za tímto účelem uchováváná po dobu 3 let od poslední smlouvy uzavřené mezi jednotlivými stranami.

Osobní údaje, poskytnuté kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, mohou být zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účel případného zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, a to až do písemného vyjádření nesouhlasu se  zpracováním dat.

Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že osobní údaje poskytnul dobrovolně. Kupující souhlasí se zasíláním informačních zpráv souvisejících se zbožím, službami nebo společností prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.