1. Prodávající tímto prohlašuje, že je registrovaným správcem osobních údajů (registrační oznámení č. 00060466 ) a že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem: a.Plnění předmětu smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. b. Nabízení dalšího obchodu nebo služeb kupujícímu.
  2. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Zpracování může být prováděno manuálně nebo automaticky, a to i prostřednictvím třetích osob.
  3. Kupující má právo kdykoliv písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.